View : 892 Download: 0

현대 한국어와 몽골어 명사 파생 접미사 대조 연구

Title
현대 한국어와 몽골어 명사 파생 접미사 대조 연구
Other Titles
Орчин үеийн солонгос монгол хэлний нэр үг бүтээх дагаврыг харьцуулсан судалгаа
Authors
Odontuya, Enkhtaivan
Issue Date
2012
Department/Major
대학원 국어국문학과
Publisher
이화여자대학교 대학원
Degree
Master
Advisors
최형용
Abstract
Энэхүү судалгаа нь солонгос болон монгол хэлний нэр үг бүтээх дагаврыг хэлбэр, утга, үүрэг талаас нь харьцуулж хоёр хэлнийтөстэйболон ялгаатай талыг илрүүлэн судлахыг оролдлоо. Солонгос болон монгол хэл нь залгамал хэл учраас үг бүтээх дагавар маш чухал байр суурийг эзэлдэг ялангуяа үг бүтээх дагавар дотроо гол үүрэг гүйцэтгэдэг нь нэр үг бүтээх дагавар юм. Тиймээс түүний утга болон үүргийг сайн ойлгох нь найруулан бичих, орчуулах, шинэ нэр томьёо зохиох, хүн болон эд зүйлийг нэрлэх үгийн санг баяжуулах зэрэгт маш чухал үүрэгтэй, ялангуяа үүсмэл үгийн утга хэрэглэгдэх хүрээг сайтар тогтоох нь толь бичиг гаргахад маш чухал үүрэгтэй байдаг. Ялангуяа энэхүү судалгаанд солонгос хэлийг суралцагч монгол оюутнуудад зориулан үүсмэл нэр үгийн бүтэх явц болон үүсмэл нэр үгийг бүтээхэд дагаврын гүйцэтгэх үүрэг утга зэргийг нь гол болгон судалхыг зорилоо. Тус судалгаа нь нийт таван бүлгээс бүтэх бөгөөд эхнийбүлэгт судалгааны зорилго судалгааны аргачлал зэргийг багтаасан болно. Хоёр дугаар бүлэгт судалгаа өрнөхөд нэн түрүүнд шаардагдах үндсэн мэдлэг болох дагаврын ухагдахуун болон хэлбэр, цар хүрээ, онцлогыг гаргаж дурьдсан болно. Гуравдугаар бүлэгт судалгааны гол цөм болсон хоёр хэлний нэр үг бүтээх дагаврын бүтэц, хэлбэрийг харьцуулан судлахдаа нэр үг бүтээх дагаврт залгагдаж буй язгуурыг үгсийн аймгаар нь ангилан хувааж солонгос болон монгол хоёр хэлнийүүсмэл нэр үгийн онцлогыг харьцуулан судалхыг хичээлээ. Судалгааны дөрөвдүгээр бүлэг нь солонгос монгол хоёр хэлний нэр үг бүтээх дагавар нь утгын хувьд ижил төстэй болон ялгаатай талыг нь харьцуулан судалж солонгос хэлийг суралцагч оюутнуудад үг бүтээх дагаврын талаар үндсэн ойлголт өгч зөв бичиж, найруулах, зөв орчуулахад бага ч гэсэн дэм болохыг зорилоо.;본 연구는 현대 한국어와 몽골어의 명사 파생 접미사를 형태, 의미 기능 측면에서 비교 대조하여 두 언어 접미사의 공통점과 차이점을 밝히는 데 목적이 있다. 두 언어는 공통적으로 첨가어적인 특성이 있기 때문에 접미사의 역할이 매우 큰 자리를 차지한다. 따라서 어떤 언어의 단어 형성에 참여하는 접미사 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 것이 명사 파생 접미사이다. 그 의미와 기능을 잘 파악하는 것은 학문적인 측면은 물론 실용적인 측면 즉 작문, 번역, 새로운 용어의 형성, 사람과 사물의 명칭 형성, 어휘부 확장 등에 매우 중요하며 특히 파생어의 의미와 사용 범위를 잘 규정하는 것은 사전을 편찬하는 데도 아주 중요하다. 본 연구는 총 5장으로 구성되었다. 1장에서는 본 연구의 목적과 연구의 필요성, 연구 방법을 제시하였다. 한국어와 몽골어 명사 파생 접미사에 대한 기존 연구를 살펴보았다. 2장에서는 한국어와 몽골어의 명사 파생 접미사에 대한 대조 분석을 진행하기 위해 필요한 이론적 배경을 소개하였다. 먼저 파생 접사의 개념을 정리하고 파생과 굴절의 개념과 파생의 유형을 정리하였다. 다음으로는 파생 접사의 범위와 특징을 고려하여 설정기준을 제시하였다. 3장에서는 본격적으로 한국어와 몽골어의 명사 파생 접미사의 기능과 유형에 대한 연구를 수행하였는데 명사 파생 접미사가 결합하는 어기의 품사에 따라 나누어 검토하였다. 특히 몽골어의 명사 파생 접미사에 대한 정보가 드물기 때문에 몽골어의 접미사가 붙어서 나타내는 의미 등을 구체적으로 설명하였다. 어기별로 분류하여 기술하면서 한국어에서 나타나지 않는 형성 방식이 몽골어에 있는 것을 볼 수 있었다. 이것은 바로 수사 어기와 결합해서 명사를 파생시키는 접미사가 있다는 점이었다. 4장에서는 한국어와 몽골어의 명사 파생 접미사의 특성 중에서, 특히 의미적으로 유사한 것이 있는지 아닌지를 검토했다. 또한 두 언어의 명사 파생 접미사를 크게 ‘인칭’ 파생 접미사, ‘사물’ 파생 접미사, ‘행위’ 파생 접미사, ‘대우’ 파생 접미사로 각각 분류하고 공통점과 차이점을 검토했다. 5장에서는 본고의 맺음말로 각 장의 내용을 요약해 정리하고, 앞으로의 과제를 제시하였다. 기존의 대조 연구는 주로 생산적인 접미사의 의미 자질에 관한 연구가 주를 이루어 왔을 뿐이다. 본고처럼 한국어와 몽골어의 명사 파생 접미사를 대상으로 하는 대조 분석은 아직 이루어지지 않는 상태이다. 따라서 본 연구는 대조 분석의 결과를 통해 한국어와 몽골어의 명사 파생 접미사의 유형과 특징에 대한 인식, 외국어로서의 한국어와 몽골어 교육에 기여할 것으로 판단되며 특히 장차 한국어와 몽골어에서 서로 연관되는 접미사들에 관한 정보를 사전에 수록하고자 할 경우에 특히 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
Fulltext
Show the fulltext
Appears in Collections:
일반대학원 > 국어국문학과 > Theses_Master
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Export
RIS (EndNote)
XLS (Excel)
XML


qrcode

BROWSE